فراخوان نمایشگاه پوستر کرنش کرونا

فراخوان نمایشگاه پوستر کرنش کرونا

مهلت ارسال آثار : ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
داوری آثار: ۱۷ اردیبهشت ماه

فراخوان نمایشگاه پوستر رو جهانی گرافیک مکزیک

فراخوان نمایشگاه پوستر رو جهانی گرافیک مکزیک

مهلت ارسال تا تاریخ ۲۶ آوریل ۲۰۲۰

مسابقه رایگان پوستر ، پوستر برای فردا فرانسه | posterfortomorrow

مسابقه رایگان طراحی پوستر پوستر برای فردا فرانسه ۲۰۲۰

رقابت رایگان طراحی پوستر با موضوع "اخبار دروغین"
مهلت ارسال: ۱ تیر ۱۳۹۹

فراخوان نمایشگاه پوستر جهانی مطالعه و زندگی بهتر -۲۰۲۰

فراخوان نمایشگاه پوستر جهانی مطالعه و زندگی بهتر -۲۰۲۰

فراخوان نمایشگاه پوستر جهانی مطالعه و زندگی بهتر -۲۰۲۰ | "Reading and a Better Life" -۲۰۲۰ "World Book Day" International Public Welfare Poster Design Exhibition

فراخوان نمایشگاه هفته گرافیک پوستر ایران

فراخوان نمایشگاه هفته گرافیک پوستر ایران

International Graphic week Poster Exhibition
مهلت ارسال : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
زمان نمایشگاه : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

متاسفانه برای فیلتر شما مطلبی یافت نشد


لطفا محدودیت فیلتر خود را تغییر دهید.