جشنواره طراحی پوستر با عنوان رویای عدالت | In The Imagination Of Justic

اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﯾﺮان(IGDFA) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎل در ﺣﯿﻄﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ وهنرهای ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﺎ همراهی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ فرهنگ ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﯿﻦ اروﭘﺎ (ﺳﯿﺪا – CEIDA) در ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر داوران، ﻣﻨﺘﻘﺪان، ﻃﺮاﺣﺎن و ﮐﯿﻮرﯾﺘﻮرهﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ (ﭘﻮﺳﺘﺮ)، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "در روﯾﺎی ﻋﺪاﻟﺖ" و در زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺸﻨﻮارﻩ هﺎی هنرهای ﺗﺠﺴﻤﯽ "ﻧﯿﻠﻮﻓﺮآﺑﯽ- Lotus "Blueﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از اﯾﻦ روی ﻣﺎ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در"ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ هنرهای ﺗﺠﺴﻤﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﯿﻠﻮﻓﺮآﺑﯽ" ﺳﺎل ۲۰۲۱، ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "در روﯾﺎی ﻋﺪاﻟﺖ" دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. روﯾﺎ ﯾﺎ ﺗﻔﮑﺮی ﮐﻪ از ﺑﺪو ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﻤﺪﻧﻬﺎی ﺑﺸﺮی و ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻧﺴﺎﻧﯽ، ذهن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻣﺘﻔﮑﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻋﺪاﻟﺖ و رهنمون ﯾﺎ ﻧﻘﺸﻪ راهی در ﺣﯿﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اراﺋﻪ دهند، ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮐﻤﯽ از ﺷﮑﺎف ﻣﺤﺴﻮس ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻮب و واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد، ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد، ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز و ﭘﺲ از ﻗﺮن هﺎی ﻣﺘﻤﺎدی و رﺷﺪ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ی ﺑﺸﺮی، ﭘﺎﺳﺨﯽ درﺧﻮر ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮐﺜﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان در ﻗﺮن هفدهم ﻣﯿﻼدی، ﻋﺪاﻟﺖ را دارای اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺎص ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﭘﯿﺮوی از آن ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻣﻌﻘﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻗﺮن ٨١ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﻩ ﺷﺪ، در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﺪاﻟﺖ، ﺑﻪ ﺳﻮد ﻓﺮدی، ﺑﯿﺶ از ﻣﻨﻔﻌﺖ همگانی ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ، زﯾﺮا ﺑﻪ آزادی ﺑﯿﺶ از ﺑﺮاﺑﺮی اهمیت دادﻩ ﺷﺪ. در ﮔﺬار از ﻗﺮن ۱۹ﺑﻪ ۲۰اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وارد ﺷﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺘﻘﺪان، ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدن ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد، ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻋﺪﻩای ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ همگان و ﺑﺮای آراﻣﺶ و رﻓﺎﻩ ﻣﺮدم و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی، ﺑﺮدﮔﯽ و ﻓﻘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﻌﺪاً آﻟﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ دوم اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ (ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻓﻮرﯾﻪ)، ﻗﺼﺪ آن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮاﺧﻮان ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ (ﭘﻮﺳﺘﺮ) ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﺪاﻟﺖ از ﻣﻨﻈﺮ، ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، فرهنگی، اﻗﺘﺼﺎدی و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ در ﺟﻬﺎن، ﺑﺮای ﺑﯿﺎن و ﻧﮕﺎﻩ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ هنرمدان ﻋﺰﯾﺰ و ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ، "ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺪاﻟﺖ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد اﮔﺮ، ... ؟" و ﺑﻪ همراهی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و همکاران ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ، ﺗﺎ از ﻧﻈﺮات ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮﻩ ای ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و هنرمندانه آﮔﺎﻩ ﺷﻮﯾﻢ و اﯾﻦ آگاهی ﻓﺮدی را ﺑﻪ آگاهی ﺟﻤﻌﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪل ﮐﻨﯿﻢ.


جشنواره پوستر با عنوان رویای عدالت | In The Imagination Of Justic

ﻣﻮﺿﻮع (ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ) و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی :

اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان در دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ :
١- ﺑﺨﺶ رﻗﺎﺑﺘﯽ : ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان اﻋﻢ از هنرمندان ﺣﺮﻓﻪ ای، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن هنر و ﻃﺮاﺣﯽ و ... آزاد اﺳﺖ.
۲- ﺑﺨﺶ دﻋﻮﺗﯽ : در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر از ﺑﺮﺧﯽ از هنرمندان داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر و ارﺳﺎل اﺛﺮ دﻋﻮت خواهدﺷﺪ.

موضوع 


A- ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻄﻠﻮب، در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی "(ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺪاﻟﺖ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد اﮔﺮ، ... ؟)"

B- ﺑﯿﺎن اﺳﻄﻮرﻩ ای و ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ها، باورها، ﺳﻨﺘﻬﺎ و فرهنگ های ﻣﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن


روش ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻓﺎﯾﻞ های ارﺳﺎﻟﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﻨﯽ آﻧﻬﺎ :

✔️  Name_Surename_ Country_Work Title_A/B_۰۱

ﻟﻄﻔﺎ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎپ و آﻧﻼﯾﻦ را در دو ﭘﻮﺷﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار دهید و ﺑﺎ ﻧﺎم های "For Printing " و " For Online"

✔️فایل چاپی : عمودی ۱۰۰*۷۰ سانتی متر با مد رنگی cmyk  و رزولیشن ۲۰۰ DPI  در فرمت PDf
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺠﻢ هرﮐﺪام از ﻓﺎﯾﻞ های ارﺳﺎﻟﯽ: " Mb ۱۰" (ﺑﺮای ﭼﺎپ)

✔️فایل آنلاین: ۳۰*۲۱سانتی متر با مد رنگی RGB و رزولیشن ۱۰۰ DPI در فرمت JPG
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺠﻢ هرﮐﺪام از ﻓﺎﯾﻞ های ارﺳﺎﻟﯽ: " Mb ۳" (ﺑﺮای نمایش آنلاین)

روش ارﺳﺎل ﻓﺎﯾﻞ ها و ﻧﺤﻮﻩ ی ﺣﻀﻮر در رﻗﺎﺑﺖ :
✔️ﻓﺎﯾﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺛﺎر و ﻓﺮم ثبتﻧﺎم، (ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ آﻧﻼﯾﻦ و روﻧﺪ داوری) ﺑﺎﯾﺪ در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ، اﯾﻤﯿﻞ آدرس : festival.igdfa@yahoo.com  ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

✔️متن عنوان ایمیل ارسالی ( Subject ) : 
Country _Name _ Surname _ imagination of justice _ IGDFA۲۰۲۱
ﻧﮑﺘﻪ: ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻓﺎﯾﻞ زﯾﭗ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از وب ﺳﺎﯾﺖ " https://wetransfer.com " و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن، اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

زﻣﺎن ثبت ﻧﺎم و ارﺳﺎل آﺛﺎر :


ارﺳﺎل زود هنگام ﯾﺎ دﯾﺮ هنگام آﺛﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف هنرمند از رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ!


✔️ﻣﺪت زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ آﺛﺎر : ۱۰ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ ۱۰ ﺧﺮداد ماه ۱۴۰۰ 

✔️ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ارﺳﺎل آﺛﺎر درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ داوران : ۱۸ تا ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۰

✔️ ارﺳﺎل آﺛﺎر درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ داوران : ۲۷ خرداد الی ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰ 

✔️ آﻏﺎز روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و داوری ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ : ۱۰ تیرماه الی ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

✔️ داوری ﻧﻬﺎﯾﯽ : ۱۷ الی ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ 

✔️اﻋﻼم ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ منتخبین : ۵ شهریور ماه ۱۴۰۰