جشنواره طراحی پوستر با عنوان رویای عدالت | In The Imagination Of Justic

اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﯾﺮان(IGDFA) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎل در ﺣﯿﻄﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ وهنرهای ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﺎ همراهی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ فرهنگ ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﯿﻦ اروﭘﺎ (ﺳﯿﺪا – CEIDA) در ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر داوران، ﻣﻨﺘﻘﺪان، ﻃﺮاﺣﺎن و ﮐﯿﻮرﯾﺘﻮرهﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ (ﭘﻮﺳﺘﺮ)، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "