ششمین جشنواره ملی دانشجویی هنرهای دیجیتال هکاتم

فرم ثبت نام ششمین جشنواره ملی دانشجویی هنرهای دیجیتال هکاتم

امروز در جهانی زندگی می کنیم که فناوری دیجیتال، نقش پر رنگی در سبک و سیاق زندگی انسان ها ایفا می کند. همزیستی انسان با این پدیده نوین که نخستین نشانه های ظهورش را میتوان در تحولات عظیم دوران انقلاب صنعتی یافت، موجب شکل گیری نگاهی جدید در