ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﺮاﺣﺎن ﭘﻮﺳﺘﺮ اﯾﺮان در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎدرﯾﺪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ۲۰۲۰

ﻃﺮاﺣﺎن ﭘﻮﺳﺘﺮ اﯾﺮان در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎدرﯾﺪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ 2020

دو طراح از اﯾﺮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز از ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺎدرﯾﺪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﺮوج covid ۱۹ﺑﻮد. ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﺟﺪی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﻗﻄﻊ اﺟﺒﺎری ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.از ۶۰۰ پوستر ارسالی از سراسر جهان ﻫﯿﺌﺖ داوران ،۱۰۰ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺗﺎپ را اﻋﻼم ﮐﺮد گه در این میان ۲ طراح پوستر ایرانی  ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺻﻔﺎری و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﯿﺎﺟﯿﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﻮﺳﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺟﺰ ۱۰۰ پوستر برتر این جشنواره پوستر قرار گرفت. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه Central de diseno از ۲۳ سپتامبر تا ۱ نوامبر در Palaza de Orienete و Palza Juan Goytisolo نیر خواهند بود.


ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﺮاﺣﺎن ﭘﻮﺳﺘﺮ اﯾﺮان در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎدرﯾﺪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﺳﭙﺎﻧﯿا
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﺮاﺣﺎن ﭘﻮﺳﺘﺮ اﯾﺮان در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎدرﯾﺪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﺳﭙﺎﻧﯿا